การขอตำแหน่งทางวิชาการ

    คู่มือการปฏิบัติงานลงทะเบียนนศพ OSCE   ดาวน์โหลด
    งานวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายการศึกษา   ดาวน์โหลด
    หลักเกณฑ์ขอตำแหน่งชำนาญการ   ดาวน์โหลด
    แบบฟอร์มพนักงาน ม.ฯ   ดาวน์โหลด