พันธกิจการศึกษาของคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ดังนี้
 1. จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร คัดเลือกนักศึกษา บริหารหลักสูตร จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และประเมินหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ทางการศึกษาจะผลิตบัณฑิตแพทย์ที่
   1.1 มีความรู้ความสามารถไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
   1.2 มีพื้นฐานที่เหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ทางการแพทย์
   1.3 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ของภาคสุขภาพต่างๆ
   1.4 มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับหลังปริญญา
   1.5 มุ่งมั่นที่จะมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งระดับปริญญาตรีและต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่
   2.1 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
   2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
   2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (นานาชาติ)
   2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
   2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
   2.7 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)