ผู้บริหารการศึกษาก่อนปริญญา

  01  
  รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ  
  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา  
     
รศ.นพ.วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
     
 
ผศ.นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์ ผศ.พญ.วีรวดี จันทรนิภาพงศ์ รศ.ดร.พญ. ฉันทชา  สิทธิจรูญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
     
 
อ.ดร.นพ.พรนพ นัยเนตร ผศ. ดร. นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา