หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ป. ผู้ช่วยพยาบาล)
Certificate of Nurse Assistant (Cert. Nurse Assist.)


ปรัชญา
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความเชื่อว่าสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความต้องการของมนุษย์ อันมีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บุคคลเป็นผู้มีสุขภาพที่ดี ต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ อย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอ
ผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพ ที่จะสามารถช่วยทำการพยาบาลตามที่พยาบาลมอบหมายในการดูแลผู้ที่ต้องพึ่งพิงเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือบุคคลตามความต้องการพื้นฐานในกิจวัตรประจำวัน ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆ สังเกตอาการ วัดสัญญาณชีพ และทำการบันทึกติดตามความเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงของโรค ช่วยเหลือในการตรวจและการรักษาพยาบาลต่างๆ จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ให้การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งให้การฟื้นฟูสภาพตามแผนการรักษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิชาวิชาการศึกษาทั่วไป วิชาการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การฝึกปฏิบัติในห้องฝึกทักษะ การฝึกปฏิบัติการช่วยงานพยาบาลบนหอผู้ป่วยและในชุมชนโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย มีมนุษยสัมพันธ์และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการดูแลบุคคลทั้งในสถานพยาบาล ที่บ้าน และ ในชุมชน ในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและการพยาบาลบุคคลที่อยู่ในระยะท้าย ภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลทั้งที่มีภาวะสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่รุนแรง ซับซ้อน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์
2. มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพยาบาล
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงามต่อหน้าที่การงาน สังคม และประเทศชาติ

กำหนดการเปิดสอน
เริ่มเปิดสอน ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีคะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปีการศึกษา และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

จำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา 150 คน/ปี (จำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

หมวดวิชาเลือก จำนวน ๖ หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๓๐ หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก จำนวน ๒ หน่วยกิต

 การรับสมัคร


 สมัครทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   (๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
   (๒) คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4– ม.6) >=2.00
   (๓) มีคะแนน O-NET จากการสอบวัดความรู้ซึ่งดำเนินการสอนโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (คะแนน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา)

 

ค่าเรียน/ทุนการศึกษา


ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษาโดยประมาณ 20,000 บาท

ทุนการศึกษา
มีทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

คำถามพบบ่อย


คำถามที่ ๑ เปิดรับสมัครเมื่อไหร่
รับสมัครประมาณเดือนมีนาคม

คำถามที่ ๒ จำกัดอายุและน้ำหนัก-ส่วนสูงจำกัดหรือไม่
ผู้เข้าศึกษาต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไปไม่กำหนดส่วนสูงและน้ำหนัก แต่เนื่องจากอาชีพผู้ช่วยพยาบาล ต้องปฏิบัติงานเป็นเวรเช้า-บ่าย และดึก ซึ่งควรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหนักได้ ดังนั้นผู้สมัครควรมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย มากกว่า 28.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือมีอายุมากไม่เหมาะกับลักษณะงานเช่นนี้

คำถามที่ ๓ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่าไหร่
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 80,000 บาท แต่ผู้เรียนจ่ายจริงประมาณ 19,550 บาท (ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การศึกษาประมาณ 8,000–9,000 บาท และค่าฉีดวัคซีน) ส่วนที่เกินจากนี้ คณะแพทย์ฯ เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา นอกจากนี้ระหว่างเรียน มีทุนสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

คำถามที่ ๔ ถ้าจบการศึกษาจาก กศน. หรือสายศิลป์ หรือ สายอาชีพ สามารถสมัครเข้าเรียนได้หรือไม่
รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา) แต่ต้องมี คะแนน O-NET และเกรดเฉลี่ยสะสม ม.4– ม.6 ไม่น้อยกว่า 2.00 มาประกอบในการรับสมัคร

คำถามที่ ๕ มีหอพักให้หรือไม่
หอพักนักศึกษามีให้บางส่วน ประมาณ 52 อัตรา เป็นหอพักหญิงประมาณ 40 อัตรา หอพักชาย ประมาณ 12 อัตรา

คำถามที่ ๖ เรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อพยาบาลได้หรือไม่
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์ เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแล้ว สามารถสอบเรียนต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ได้ หลังจากทำงานชดใช้ทุนให้กับคณะแพทยศาสตร์ฯ แล้ว 2 ปี ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเป็นลำดับที่1 และ 2 สามารถสอบเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์ หลังทำงานชดใช้ทุน 1 ปี (โดยโรงเรียนฯ แจ้งรายชื่อไปที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ จบการศึกษาเข้าทำงาน

คำถามที่ ๗ เกรดเฉลี่ยและคะแนน O-NET ต้องได้อย่างน้อยเท่าไหร่
คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4– ม.6 ต้องไม่น้อยกว่า 2.00 และมีคะแนน O-NET 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ซึ่งในการคัดเลือกจะนำ คะแนน O-NET มาเรียงตามลำดับจากมากที่สุดลงมาตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับคะแนน O-NET5 กลุ่มวิชาหลัก ในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ

คำถามที่ ๘ สมัครช่องทางไหนได้บ้าง
สมัครทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse

คำถามที่ ๙ ใช้เวลาเรียนกี่ปี จบแล้วมีงานรองรับหรือไม่ เงินเดือนเท่าไหร่
ใช้เวลาในการอบรมตามหลักสูตร 1 ปีการศึกษา จบการศึกษาแล้วเข้าทำงานในโรงพยาบาลสังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มั่นคง เงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ 12,220 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าครองชีพ ค่าเวร ค่าล่วงเวลา ฯลฯ)

คำถามที่ ๑๐ ทำไมต้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ศิริราช
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพการพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย
(๒) ) เรียนกับอาจารย์ (พยาบาลวิชาชีพ) มีประสบการณ์การสอนและเอาใจใส่ผู้เรียน มีแหล่งฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลศิริราชและประสบการณ์วิชาชีพพยาบาลมาตรฐานศิริราช หลักสูตรได้รับการกำกับดูแลให้มีมาตรฐาน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อบอุ่นและเป็นกันเอง เอาใจใส่ใกล้ชิด แนะแนวทางการเรียน การใช้ชีวิต และการศึกษาต่อ
(๔) มีทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
(๕) มีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ และห้องคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกับหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
(๖) สวัสดิการ มีหอพักบางส่วน และชุดยูนิฟอร์ม 1 ชุด
(๗) สถานที่เรียน อยู่ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แหล่งฝึกในโรงพยาบาลศิริราช


ติดต่อสอบถาม


ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 02-419-6465-6
Face book: https://m.facebook.com/pn.siriraj
Website: www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse